અહિયાં તમને જામનગર જિલ્લાની તમામ હોસ્પિટલ કે જેમાં મા અમૃતમ યોજના નો લાભ લઇ શકો છો, એવી ખાનગી હોસ્પિટલ નું લિસ્ટ મળી જશે. (List of Ma Amrutam Card Private Hospitals of Jamnagar)

Hospital Name

Type

Address Of Hospital

Clusters in HMIS Application

Baroda Heart Institute

Private

Summair Club Road, Opp. S. T. Bus Stand

CLUSTER-2 CARDIOLOGY

Falia Hospital

Private

Digvijay Plot 17A, Summair Club Road

CLUSTER-19 GENERAL SURGERY

Gokul Newtech Medicare Pvt Ltd

Private

Plot No. 97 Walkeshwari Nagari Opp. Samay Travels

CLUSTER-6 NEUROSURGERY/NEUROLOGY/INTERVENTIONAL NEURORADIOLOGY, CLUSTER-17 OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, CLUSTER-19 GENERAL SURGERY, , CLUSTER-26 ORTHOPEDICS

Shree Anandabava Kidney Dialisis Centar

Private

Limda Lane,Anand Marg

Spandan Hospital and Critical Care Center

Private

Ranjit Nagar Main Road Behind Mayur Medical

CLUSTER-17 OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY, CLUSTER-19 GENERAL SURGERY,