જામનગરમાં બેંકો પૃષ્ઠ (Jamnagar Bank Page) તમામ જામનગર બેંકો વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે જેમ કે તેમનું સરનામું અને શાખાનું નામ. જામનગરની બેંકો જામનગરના લોકોની રોજિંદી નાણાકીય જરૂરિયાતો પૂરી કરવા માટે એક મહત્વપૂર્ણ સંસ્થા તરીકે કાર્ય કરે છે. જામનગરની તમામ બેંકો તેમની સેવાઓ માટે જાણીતી છે જે તેઓ તેમના ગ્રાહકોને શિક્ષણ લોન, વીમા પોલીસી, કાર લોન વગેરે પ્રદાન કરે છે. જામનગરની બેંકો હંમેશા તેમની સેવાઓ માટે ઓળખાય છે.

જામનગરની બેંકોની આ યાદીમાંથી (List of Jamnagar Banks) જામનગરની વિવિધ બેંકો શોધો કે જે જામનગર નજીક આવેલી છે. જામનગરમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા, HDFC બેંક, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, પંજાબ નેશનલ બેંક, જામનગરમાં ICICI બેંક વગેરે જેવી ઘણી બેંકો આવેલી છે.

 

Jamnagar Bank List:-

Bank Name 

MICR

Tel.

IFSC

Miss Call

Toll Free

Allahabad Bank

361010001

2671874

ALLA0211886

09224150150

1800220363

Andhra Bank

361010002

2671122

ANDB0001766

09223011300

18004252525

Axis Bank

361211001

2665218

UTIB0000175

18004195959

18002095577

Axis Dig Plot

361211002

2557791

UTIB0001063


Axis Town Hall 

361211004

2665215

UTIB0003157

BOB Dig Plot

361012003

2676676

BARB0DIGVIJ

8468001111

1800223344

BOB Khodiyar Colony

361012004

2711667

BARB0KHODIY

BOB Main Ranjit ROA.

361012001

2676672

BARB0JAMNG

BOB Patel Colony

361012002

2750299

BARB0PATELC

BOB Shankar Tekri

361012005

2561370

BARB0SSIJAM

BOB Moti Khavdi

361012006

2846072

BARB0KHAVDI

BOB Phase III

361012007

2730698

BARB0INDDAR

BOB Dared Branch

361012505

2730645

BARB0DARJAM

BOB Lal Bunglow

361012008

2665809

BARB0LALJAM

BOB Reg. Saru Sec.

2675172

BOI Hospital Road

361013003

2676713

BKID0003251

09015135135

1800220229

BOI Main Ranjit Road

361013001

2676796

BKID0003250

BOI Dared Branch

361013005

2916222

BKID0003256

BOI Shankar Tekri

361013002

2561542

BKID003252

BOI Valsura

361013004

2522094

BKID003254

Bank Of Maharasht

361014001

2676504

MAHB0000401

09222281818

18002334526

Canara Bank Super

361015001

2676597

CNRB0000386

09015483483

18004250018

Canara Bank Dared

361015002

2731205

CNRB0004832

Catholic Syrian

361047001

2661282

CSBK0000371

1800266090

CBI Gandhi Chowk

361016002

2676632

CBIN0280578

CBI Grain Market

361016004

2676558

CBIN0280580

CBI Main Manvi Tower

361016001

2676546

CBIN0283075

CBI Medical Campus

361016007

2676742

CBIN0281289

CBI Patel Colony

361016006

2751736

CBIN0282205

CBI Ranjit Nagar

361016008

2563654

CBIN0282205

CBI Shankar Tekri

361016005

2562911

CBIN0280579

CBI Station Road

361016003

2676586

CBIN0281017

CBI INF. EXT. COUN.

361016009

2676696

CBIN0284092

CBI Dared

361016010

2730995

CBIN0284495

City Union Bank

361054001

2771130

CIUB00004498

Co Co Bank Grain Market

361802001

2510502

HDFC0COMMCO

Co Co Bank Patel Colony

361802003

2754481

do

Co Co Bank Shankar Tekri

361802004

2561880

do

Co Co Khodiyar Col.

361802002

2711504

do

Co Co Bank Hapa

361802005

2570200

do

Co Co Bank Regi.

0

2510500

do

Co Co Bank Dared

361802006

2730519

do

Co-Op Bank Of Rajkot

361441002

2661633

YESB0RAJ015

7043470435

Corporation Bank

361017001

2676723

CORB0000262

09298892688

18004252407

Corpo. Bank Dared

361017002

2730328

CORB0001364

Corpo. Gulabnagar

361017003

2570018

CORB0001569

Dena Bank G Market

361018001

2676679

BKDN0310122

09289356677

18002336427

Dena Hawai Chowk

361018003

2676580

BKDN0310577

Dena Kapad Bazar

361018004

2676792

BKDN0310049

Dena Patel Colony

361018002

2755585

BKDN0310532

Dena Dared

361018005

2731210

BKDN0311495

Fedaral Bank

361049001

2550888

FDRL0002127

8431900900

18004201199

Fedaral Bank Moti Khavdi

361049002

2846008

FDRL0002242

HDFC Park Colony

361240001

2912177

HDFC0000177

18002703333

9898271111

HDFC Moti Khavdi

361240002

2846184

HDFC0000903

HDFC Ranjit Nagar

361240003

2563010

HDFC0000569

HDFC Lal Bunglow

361240004

3928080

HDFC0001251

HDFC Saru Section

2556044

HDFC Dared

361240006

2730727

HDFC0002274

Indian Bank KV Road

361019002

2676630

IDIB000J005

09289592895

18004250000

Indian Overseas Bank

361020001

2556170

IOBA0000417

09210622122

180042514445

ICICI Bank Solitair

361229001

ICIC0000205

02230256767

18001024242

ICICI Moti Khavdi

361229002

4019882

ICIC000051

ICICI Khodiyar Colony

361229003

2713174

ICIC0000726

ICICI Materail Gate

361229004

4014893

ICIC0001376

ICICI Essar Vadinar

361229005

6450200

ICIC0001378

ICICI Grain Market

361229006

2770112

ICIC0002472

ICICI Dared Phase III

361229007

9228001169

ICIC0002631

ICICI Ranjit Nagar

361229008

2561011

ICIC0003486

Indusand Bank PN Marg

361234001

2664322

INDB0000065

18002741000

18605005004

IDBI Bank

361259002

2751183

IBKL0000427

18008431122

18002001947

Jamnagar District Co.

361801001

2678507

GSCB0JMN001

Jam Mahila Bank

361804001

2674203

GSCB0UJAMNA

Jam Mahila Darbargadh

361804003

2510645

do

Jam Mahila Ranjitnagar

361804002

2568344

do

Jamnagar People Co.

361803001

2664006

HDFC0CTJPCB

JPC Bedi Gate

361803004

2679517

do

JPC Mandvi Tower

361803003

2679518

do

JPC GIDC Phase III

361803002

2730756

do

Karnataka Bank

361052001

2557470

KARB0000372

18004251445

18004251444

Kotak Mah. Town Hall

361485002

2664402

KKBK0000829

18002470110

18002662666

Kotak Mah. GIDC

361485003

2664402

KKBK0002936

Kotak Mah. Jogars Park

361485004

2561480

KKBK0002937

Laxmi Vilas Bank

361056001

2661762

LAVB0000337

02230256767

18004252233

Navanagar Co Op DP

361621001

2540493

IBKL0427NCB

08030636363

NCBL Gulabnagar

361621006

2571568

do

NCBL Saru Saction

361621004

2510861

do

NCBL Shankar Tekri

361621002

2563939

do

NCBL Hospital Road

361621003

2510862

do

NCBL Ranjit Road

361621005

2510863

do

NCBL Khodiyar Colony

361621008

2712134

do

NCBL Dared Phase II

361621007

2730541

do

NCBL Haria School EXT.

2564438

do

NCBL Ranjitsagar Rd

361621009

2551615

do

NCBL Gokulnagar

361621010

2561533

do

NCBL Head Office

2563984

do

Oriental Bank

361022001

2670958

ORBC0100491

08067205757

18001801235

Post Office

361111001

2673785

Punjab & Sindh Bank

361023001

2676708

PSIB0000411

09223984344

18004198300

Punjab National Bank

361024001

2676751

PUNB0022400

18001802222

18001032222

PNB Shankar Tekri

361024002

2567064

PUNB0411500

Rajkot Nag. Sah. Bank

361217001

2665307

RNSB0000001

9428676764

Saurashtra Gramin Bank

361662001

2710725

SBIN0RRSRGB

9289200123

Sau. Gramin Rameshwar

361662002

2752099

do

Sau. Gramin RS Road

361662003

2550295

do

Sau. Gramin Hariya College

361662004

2660020

do

Sau. Gramin Patel Colony

361662005

2750062

do

Sau. Gramin Sikka

361662537

2343055

do

SBI Air Force

361002002

2711400

SBIN0006280

09223766666

1800112211

SBI Bundar Road

361002003

2753793

SBIN0004864

SBI Super Market

361002001

2672919

SBIN0001816

SBI RPL Site

361002004

4019896

SBIN0004131

SBI Essar Site

361002005

0283325247

SBIN0010189

SBI Digvijay Plot

361002007

2565140

SBIN0060087

SBI Lal Bunglow

361002008

2676572

SBIN0060119

SBI M P Shah Ind.

361002010

2679161

SBIN0060282

SBI Ranjit Road

361002006

2676683

SBIN0060088

SBI Shankar Tekri

361002009

2560989

SBIN0060170

SBI Moti Khavdi

361002011

2345673

SBIN0060401

SBI Sikka

361002012

2345257

SBIN0060099

SBI Khodiyar Colony

361002013

2711271

SBIN0012211

SBI Gulabnagar

361002014

2571150

SBIN0013375

SBI Dared Branch

361002015

2730556

SBIN0013458

SBI Hapa Branch

361002016

2572233

SBIN0014981

SBI Valsura Branch

361002515

2522002

SBIN0015075

SBI Janta Fatak Branch

361002017

2713153

SBIN0016056

Syndicate Bank KV Road

361025001

2676756

SYNB0007090

09241442255

18004250585

Syndicate Khavdi Branch

361025002

2846086

SYNB0007091

The South IND Bank

361059001

2554827

TMBL0000493

UBI Digvijay Plot

361026002

2676789

UBIN0540862

09223008586

1800222244

UBI Main

361026001

2676787

UBIN0531511

UBI JMC Branch

361026003

2661053

UBIN0558508

UCO Bardhan Chowk

361028003

2670066

UCBA0001688

09278792787

18002740123

UCO Digjam Mill

361028002

2711050

UCBA0001016

UCO Ranjit Road Branch

361028001

2676601

UCBA0000081

United Bank Town Hall

361027001

2677464

UTBI0JMG651

09015431345

18003450345

Vardhman Bank

361805001

2557770

ICIC00CVCBL

Vijaya Bank

361029001

2676661

VIJB0007310

09243210480

18001035525

Vijaya Bank Satyam Col.

361029002

2712656

VIJB0007400

Yes Bank 

361532002

3019000

YESB0000533

0922392000

18002000