ઇસ્કોન મંદિર વૃંદાવન શ્રી કૃષ્ણ બલરામ મંદિરને કૃષ્ણ ચેતના માટે ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી (ઇસ્કોન) દ્વારા બાંધવામાં આવેલ પ્રથમ મંદિર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇસ્કોન સંપ્રદાય દ્વારા 1975માં બાંધવામાં આવેલ, આ મંદિરનો પાયો સ્વામી પ્રભુપાદ (ઇસ્કોનના સ્થાપક) દ્વારા પોતે નાખ્યો હતો. વૃંદાવનમાં રમણ રેતી ખાતે સ્થિત, મંદિર ઉત્તર પ્રદેશના પશ્ચિમ ભાગથી નિયમિત પરિવહન દ્વારા સરળતાથી પહોંચી શકાય છે. દિલ્હીથી, વ્યક્તિ નિયમિત બસો લઈને અથવા ટેક્સી ભાડે કરીને મંદિરના સંપર્કમાં આવી શકે છે. આ મંદિર યમુના નદીના કિનારે છે, જ્યાં શ્રી કૃષ્ણ બલરામ સાથે તેમની ગાયો ચરતા હતા. મંદિરના મુખ્ય દેવતા કૃષ્ણ-બલરામની છબી છે, જે મંદિરના મુખ્ય પ્રવેશદ્વારથી આકર્ષિત થાય છે. આ છબી મંદિરના કેન્દ્રિય શિખર (શિખર) હેઠળ રાખવામાં આવી છે. કૃષ્ણ બલરામની આંખની ચમકદાર છબી સિવાય, ગૌર-નીતાઈ અને રાધા-શ્યામસુંદરની છબીઓ કેન્દ્રીય મંદિરની બાજુમાં આવેલા અન્ય મંદિરો દ્વારા પૂજવામાં આવે છે. તમામ મંદિરો અસાધારણ રીતે શણગારથી આકર્ષક લાગે છે, જે દેવતાઓને કરવામાં આવે છે.

Moning Timings

 • Samadhi Aarti: 4:10 AM
 • Mangla Aarti: 4:30 AM
 • Tulasi Aarti: 5:05 AM
 • Shringar Aarti: 7:15 AM
 • Guru Puja: 7:25 AM
 • Bhagvatam: 8:00 AM
 • Pushpa Aarti: 8:30 AM
 • Rajbhog Aarti: 12:00 PM
 • Temple Close: 12:45 PM

Evening Timings

 • Uthapan Aarti: 4:30 PM
 • Sandhya Aarti: 7:00 PM
 • Shayan Aarti: 8:30 PM
 • Temple Close: 8:45 PM